Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Obchodní korporace STEEL MONT UNI, s.r.o. je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „Nařízení GDPR”).

Kontaktní údaje správce:

STEEL MONT UNI, s.r.o.

IČ: 29265916

sídlo: Kociánka 15a, 612 00 Brno

email: nemec@smucz.cz

telefon: +420 775 627 597

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace především pro zákazníky správce, ale i pro jiné subjekty, se kterými správce vstupuje do smluvních vztahů (dále oba jako „subjekt“) o tom, jaké osobní údaje správce zpracovává, z jakého důvodu a za jakým účelem je zpracovává, jakými způsoby je s osobními údaji nakládáno a po jakou dobu je bude uchovávat a jaké mají subjekty ve vztahu ke svým osobním údajům práva.

Zdroje a druh zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které mu subjekt poskytl nebo osobní údaje, které získal na základě plnění smlouvy.

Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje subjektů a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Tyto údaje mohou zahrnovat zejména jméno a příjmení (obchodní firmu), datum narození, rodné číslo (IČ), adresu (sídlo), DIČ, číslo účtu, e-mailovou adresu a telefonní číslo subjektu.

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektu na základě těchto důvodů:

a) plnění smlouvy mezi subjektem a správcem, 

b) plnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů,

c) zpracování pro účely oprávněných zájmů správce.

Účelem zpracování osobních údajů je výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi subjektem a správcem; osobní údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. V souvislosti s plněním smlouvy jsou osobní údaje subjektu dále zpracovávány za účelem plnění povinnosti dle právních předpisů, např. za účelem vedení účetnictví a splnění daňové povinnosti, popřípadě dále za účelem vymáhání případných pohledávek ze smlouvy vzniklých. 

 

Doba uchovávání osobních údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a dále ke splnění povinnosti archivace pro účetní a daňové účely, a to po dobu zpravidla 5 let od ukončení smluvního vztahu, pokud právní předpis nestanoví jinak. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje subjektu vymaže. 

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na plnění smlouvy mezi subjektem a správcem, zejména zaměstnanci a subdodavatelé správce. Správce může osobní údaje poskytnout také příslušným úřadům či jiným orgánům státní správy, zejména finančnímu úřadu či PČR. Zpracovatelem, případně příjemcem, osobních údajů jsou dále osoby zajišťující právní služby v souvislosti s plněním smlouvy mezi subjektem a správcem či osoby poskytující údržbu informačního systému či účetní a daňové služby. 

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU). Osobní údaje nebudou použity za účelem jakéhokoliv automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

Práva subjektů

  • Právo na přístup ke svým osobním údajům

Subjekt má právo získat od správce informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. 

  • Právo na opravu osobních údajů

Subjekt má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt právo kdykoli doplnit.

  • Právo na omezení zpracování osobních údajů

Do vyřešení sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů a v případě, že subjekt požádá o omezení zpracování osobních údajů, je správce oprávněn tyto údaje zpracovávat pouze tak, že je bude mít pouze uloženy a případně je může použít pouze se souhlasem subjektu nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

  • Právo na výmaz osobních údajů

Správce je povinen zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu zpracovává, pokud jsou pro to splněny podmínky a subjekt o to požádá.

  • Právo vznést námitku proti zpracování údajů

Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt právo kdykoli vznést námitku. 

  • Právo na přenositelnost údajů

Právo subjektu získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

V případě, že subjekt chce využít některé se shora uvedených práv, nechť se obrátí na správce na výše uvedených kontaktních údajích. Subjekt má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 

Další informace

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. Bez souhlasu subjektu nedojde k omezení jeho práv ve vztahu k ochraně osobních údajů.

Tyto podmínky jsou účinné od 25.5.2018.